ESTALVI D’AIGUA – MILLORES A LA XARXA 

 

S’han iniciat els treballs per millorar la xarxa d’abastament d’aigua potable consistents en la instal·lació d’un comptador general  i una subestació de telecontrol a la instal·lació  que abasteix el nucli de Tonyà. Aquestes obres milloraran la gestió del servei d’aigua, mitjançant l’oportú control de cabals subministrats en alta. 

La realització d’aquesta actuació implica també la instal·lació de dues vàlvules reductores, una estabilització del flux i cinc vàlvules de comporta. Tot això farà que la pressió actual existent en aquest punt, donada per la diferència de cota entre el dipòsit de distribució i la connexió entre els dos nuclis, sigui regulada i reduïda per evitar avaries i garantir un adequat servei als abonats i un correcte funcionament del comptador. 

Finalment, aquest sector disposarà d’un data logger i les dades obtingudes es registraran en el programa de telegestió de l’operador Prodaisa,  amb la finalitat de disposar de valors de consum que permetin detectar i resoldre ràpidament incidències i comportaments de consum. 

L’obra té un cost de 25.312,61 euros i ha obtingut una subvenció de  l’Agència Catalana de l’Aigua per valor de 15.000 euros. 

La ubicació de la instal·lació és soterrada en el vial municipal,  en el punt d’encreuament entre la Ronda Bellavista i la Carretera GIV-6226 a Tonyà. Les obres les porta a terme Prodaisa i està previst que finalitzin en un termini de 30 dies. 

Preneu atenció a les senyalitzacions i indicacions dels operaris. 

Gràcies.