NOTA INFORMATIVA

Al BOP de Girona de data d’avui, 31.10.201 , L’ajuntament ha publicat:

Edicte d’aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la contractació en pràctiques d’un/a dinamitzador/a sociocultural inscrit en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil

Per Resolució d’alcaldia de data 27 d’octubre de 2016, es va aprovar la convocatòria i les bases que s’acompanyen com annex a aquest anunci, que ha de regir la selecció per a la contractació laboral mitjançant contracte en pràctiques d’un/a dinamitzador cultural inscrit en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL MITJANÇANT CONTRACTE EN PRÀCTIQUES D’UN/A DINAMITZADOR/A INSCRIT EN EL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA

Qui estiguis interessat i compleixi els requisits pot consultar les Bases al BOP o a la web de l’Ajuntament.

EL TERMINI PER PRESENTAR INSTÀNCIA FINALITZA EL DIA 5/11/2016, ho podeu per atraves de la Seu electrònica de l’ajuntament o presencialment a les oficines municipals.