NOTA INFORMATIVA: XALOC

INFORMA que a partir del dia 4 de gener XALOC posa en marxa un servei d’atenció al contribuent, amb un número de telèfon propi: 972.900.251.

L’objectiu d’aquest servei especialitzat, dins de l’àrea de gestió tributària i recaptació, és millorar l’atenció telefònica i telemàtica dels contribuents del vostre municipi. Per aconseguir aquest objectiu es compta amb personal propi i especialitzat en la matèria, amb dedicació exclusiva a l’atenció. El servei donarà una cobertura horària ininterrompuda des de les 9:00 fins a les 19:00 hores de dilluns a divendres, llevat els dies festius oficials que ho siguin a la ciutat de Girona i d’acord amb el calendari laboral, aprovat per la Generalitat de Catalunya.

Donarà informació general sobre qualsevol tema relacionat amb la gestió i recaptació dels tributs que XALOC gestiona, en virtut de la delegació efectuada i que de forma resumida versarà sobre:

 • El calendari fiscal del municipi.
 • Les exempcions, bonificacions i tarifes aprovades en les diferents ordenances fiscals del municipi del qual en són contribuents.
 • Formes de pagament
 • Informació sobre com fraccionar o ajornar
 • Informació cadastral (documentació i efectes)
 • Informació sobre el deute.
 • Informació sobre els embargaments de compte corrents, sou, béns immobles , vehicles.
 • Informació sobre Rebuts emesos i Unitats Fiscals.
 • Informació sobre expedients en els procediments següents:
 • Devolució d’ingressos indeguts
 • Plusvàlues
 • Recursos administratius
 • Inspecció tributària
 • Expedients executius
 • Expedients sancionadors (en matèria de trànsit, urbanisme, civisme…).

Mitjançant aquest servei es podran realitzar, amb identificació a través de l’aportació d’informació coneguda per ambdues parts, i complint un escrupolós protocol de protecció de dades, els tràmits següents:

 • Sol·licituds de domiciliacions de tributs (informació dels mitjans per realitzar la domiciliació)
 • Sol·licituds de canvi de domicili fiscal (informació dels mitjans per realitzar el canvi de domiciliació).
 • Sol·licitud de remissió de rebuts
 • Sol·licitud de justificants i/o certificats tributaris i altra informació tributària.

Finalment es realitzaran campanyes informatives mitjançant trucades telefòniques als contribuents sobre la finalització dels períodes de cobrament, així com qualsevol d’altres que puguin resultar d’interès per als contribuents.

En definitiva, amb aquest servei, esperem apropar la gestió tributària i recaptació dels tributs locals el màxim possible als ciutadans, a fi d’evitar desplaçaments innecessaris i que puguin tenir, en tot moment, una informació rigorosa i de fàcil accés.