Autorització o comunicació per a la realització d’activitats amb risc d’incendi forestal