Òrgans de govern i funcions

A l’Ajuntament de Garrigàs no està creada la Junta de Govern. Tots els acords es prenen a través de decrets d’alcaldia i pel Ple Municipal.

Ple Municipal

El Ple està format per tots els regidors de l’Ajuntament. https://garrigas.cat/lajuntament/equip-de-govern/

Els articles 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 98.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableixen que el Ple celebra sessió ordinària com a mínim cada mes en els ajuntaments de municipis de més 20.000 habitants i en les diputacions provincials; cada dos mesos, en els ajuntaments de municipis d’una població entre 5.001 i 20.000 habitants, i cada tres mesos en els ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants.

Celebrar sessió ordinària el primer dimarts de cada dos mesos, els imparells (gener, març, maig, juliol, setembre i novembre), a les 20 hores al saló de sessions de l’ajuntament. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dimarts hàbil, a la mateixa hora. Es faculta a l’Alcaldessa a modificar el dia de la convocatòria, per qüestions organitzatives, dins el marge d’una setmana de diferència. En el cas del Ple ordinari del mes de juliol es celebrarà el tercer dimarts a les 20 hores.

Competències i funcions

Les competències i funcions d’aquest ens local es disposen segons els articles 84 i 86 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) i dels articles 7, 25 i 27 de la Llei de Bases de Règim Local (LBRL):

ARTICLE 84. COMPETÈNCIES LOCALS

 1. Aquest Estatut garanteix als municipis un nucli de competències pròpies que han d’ésser exercides per aquestes entitats amb plena autonomia, subjecta només a control de constitucionalitat i de legalitat.
 2. Els governs locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies sobre les matèries següents, en els termes que determinin les lleis:
  1.  L’ordenació i la gestió del territori, l’urbanisme i la disciplina urbanística i la conservació i el manteniment dels béns de domini públic local.
  2. La planificació, la programació i la gestió d’habitatge públic i la participació en la planificació en sòl municipal de l’habitatge de protecció oficial.
  3. L’ordenació i la prestació de serveis bàsics a la comunitat.
  4. La regulació i la gestió dels equipaments municipals.
  5. La regulació de les condicions de seguretat en les activitats organitzades en espais públics i en locals de concurrència pública. La coordinació mitjançant la Junta de Seguretat dels diversos cossos i forces presents al municipi.
  6. La protecció civil i la prevenció d’incendis.
  7. La planificació, l’ordenació i la gestió de l’educació infantil i la participació en el procés de matriculació en els centres públics i concertats del terme municipal, el manteniment i l’aprofitament, fora de l’horari escolar, dels centres públics i el calendari escolar.
  8. La circulació i els serveis de mobilitat i la gestió del transport de viatgers municipal.
  9. La regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l’ocupació.
  10. La formulació i la gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible.
  11. La regulació i la gestió dels equipaments esportius i de lleure i promoció d’activitats.
  12. La regulació de l’establiment d’infraestructures de telecomunicacions i prestació de serveis de telecomunicacions.
  13. La regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les persones, dels serveis socials públics d’assistència primària i foment de les polítiques d’acolliment dels immigrants.
  14. La regulació, la gestió i la vigilància de les activitats i els usos que es porten a terme a les platges, als rius, als llacs i a la muntanya.
 3. La distribució de les responsabilitats administratives en les matèries a què fa referència l’apartat 2 entre les diverses administracions locals ha de tenir en compte llur capacitat de gestió i es regeix per les lleis aprovades pel Parlament, pel principi de subsidiarietat, d’acord amb el que estableix la Carta europea de l’autonomia local, pel principi de diferenciació, d’acord amb les característiques que presenta la realitat municipal, i pel principi de suficiència financera.
 4. La Generalitat ha de determinar i fixar els mecanismes per al finançament dels nous serveis derivats de l’ampliació de l’espai competencial dels governs locals.

ARTICLE 86. EL MUNICIPI I L’AUTONOMIA MUNICIPAL

 1. El municipi és l’ens local bàsic de l’organització territorial de Catalunya i el mitjà essencial de participació de la comunitat local en els afers públics.
 2. El govern i l’administració municipals corresponen a l’ajuntament, format per l’alcalde o alcaldessa i els regidors. S’han d’establir per llei els requisits que s’han de complir per a l’aplicació del règim de consell obert.
 3. Aquest Estatut garanteix al municipi l’autonomia per a l’exercici de les competències que té encomanades i la defensa dels interessos propis de la col·lectivitat que representa.
 4. Els actes i els acords adoptats pels municipis no poden ésser objecte de control d’oportunitat per cap altra administració.
 5. Correspon a la Generalitat el control de l’adequació a l’ordenament jurídic dels actes i els acords adoptats pels municipis i, si escau, la impugnació corresponent davant la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici de les accions que l’Estat pugui emprendre en defensa de les seves competències.
 6. Els regidors són elegits pels veïns dels municipis per mitjà de sufragi universal, igual, lliure, directe i secret.
 7. Les concentracions de població que dins d’un municipi formin nuclis separats es poden constituir en entitats municipals descentralitzades. La llei els ha de garantir la descentralització i la capacitat suficients per a portar a terme les activitats i prestar els serveis de llur competència.

Els articles 7, 25 i 27 de la LBRL la podeu consultar en el següent enllaç

Consell de Govern Municipal

Integrat per l’Alcaldessa i tots els membres de l’equip de govern.

Les sessions ordinàries del Consell de Govern Municipal, es convocaran amb caràcter ordinari dues sessions mensuals el primer i tercer dimarts de cada mes a les 20.00 hores.

També es podrà celebrar sessions extraordinàries quan així ho decideixi l’alcaldessa, a iniciativa pròpia o a petició dels membres, sempre que es representin, com a mínim, una quarta part dels membres de la Corporació.

Les consideracions del Consell de Govern Municipal no tindran caràcter preceptiu ni vinculant, ni donaran lloc a cap acte administratiu.

L’Alcaldia

L’òrgan d’Alcaldia té les funcions pròpies establertes a l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Alhora en data 11 de juliol de 2023 el Ple va adoptar de delegar a l’Alcaldia les atribucions següents:

1) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

2) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.

3) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost -excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior- tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

4) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost, i, en qualsevol cas, els sis milions d’euros, així com, els contractes i concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, i, en qualsevol cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.

5) L’aprovació dels Projectes d’Obres i Serveis, quan sigui competent per la seva contractació o concessió i quan encara no estiguin previstos en el Pressupostos.

6) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost o els tres milions d’euros, així com les alienacions patrimonials en els següents supòsits:

• Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.

• Quan estant previstes en el Pressupost, superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a l’adquisició de béns.

7) El reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no hi hagi dotació pressupostària.

8) La disposició de despeses en matèria de la seva competència (article 166.3 LRHL).

9) L’autorització o denegació d’incompatibilitats als funcionaris.

10) Atorgar subvencions amb càrrec a les consignacions globals del pressupost.

11) Aprovar els Plecs de Condicions per a les diferents modalitats de contractació.

12) La rectificació anual de l’Inventari de Béns i Drets de la Corporació Municipal.

13) Les resolucions de reclamacions per danys i perjudicis, sempre que la quantia sol·licitada sigui assumible per les consignacions pressupostàries.

14) La sol·licitud d’execució per administració d’obres i serveis inclosa dins dels Programes de Cooperació Econòmica Local que aprovi la Diputació Provincial per a cada exercici econòmic.

15) Ordres d’execució mitjançant el sistema d’execució subsidiària.

16) Resoldre motivadament els recursos per a la provisió de llocs de treball vacants prèvia proposta del Tribunal.

17) Petició de subvencions o ajudes a qualsevol organisme oficial, quan els compromisos de l’aportació municipal no excedeixin les consignacions pressupostàries.

18) La iniciació dels expedients d’expropiació forçosa.

19) Aprovació dels Projectes d’Actuació Urbanística en sòl no urbanitzable.

20) Realització d’obres, serveis i subministraments d’emergència, a causa d’esdeveniments catastròfics, situacions que suposin greu perill o necessitat que afectin directament la seguretat ciutadana, amb subjecció al règim que estableix l’article 117 del R.D. Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de règim local, i s’ha de donar coneixement al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que celebri.

21) Totes aquelles altres que sent de la competència del Ple de la Corporació, de conformitat amb la seva normativa específica, no es trobin recollides en els apartats anteriors, siguin susceptibles de delegació a l’Alcaldia de l’Ajuntament i no requereixin per a la seva aprovació una majoria especial.