Òrgans de govern i funcions

A l’Ajuntament de Garrigàs no està creada la Junta de Govern. Tots els acords es prenen a través de decrets d’alcaldia i pel Ple Municipal.

Ple Municipal

Els articles 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 98.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableixen que el Ple celebra sessió ordinària com a mínim cada mes en els ajuntaments de municipis de més 20.000 habitants i en les diputacions provincials; cada dos mesos, en els ajuntaments de municipis d’una població entre 5.001 i 20.000 habitants, i cada tres mesos en els ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants.

Celebrar sessió ordinària el primer dimarts de cada dos mesos, els imparells (gener, març, maig, juliol, setembre i novembre), a les 20 hores al saló de sessions de l’ajuntament. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dimarts hàbil, a la mateixa hora. Es faculta a l’Alcaldessa a modificar el dia de la convocatòria, per qüestions organitzatives, dins el marge d’una setmana de diferència. En el cas del Ple ordinari del mes de juliol es celebrarà el tercer dimarts a les 20 hores.

Competències i funcions

Les competències i funcions d’aquest ens local es disposen segons els articles 84 i 86 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) i dels articles 7, 25 i 27 de la Llei de Bases de Règim Local (LBRL):

ARTICLE 84. COMPETÈNCIES LOCALS

 1. Aquest Estatut garanteix als municipis un nucli de competències pròpies que han d’ésser exercides per aquestes entitats amb plena autonomia, subjecta només a control de constitucionalitat i de legalitat.
 2. Els governs locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies sobre les matèries següents, en els termes que determinin les lleis:
  1.  L’ordenació i la gestió del territori, l’urbanisme i la disciplina urbanística i la conservació i el manteniment dels béns de domini públic local.
  2. La planificació, la programació i la gestió d’habitatge públic i la participació en la planificació en sòl municipal de l’habitatge de protecció oficial.
  3. L’ordenació i la prestació de serveis bàsics a la comunitat.
  4. La regulació i la gestió dels equipaments municipals.
  5. La regulació de les condicions de seguretat en les activitats organitzades en espais públics i en locals de concurrència pública. La coordinació mitjançant la Junta de Seguretat dels diversos cossos i forces presents al municipi.
  6. La protecció civil i la prevenció d’incendis.
  7. La planificació, l’ordenació i la gestió de l’educació infantil i la participació en el procés de matriculació en els centres públics i concertats del terme municipal, el manteniment i l’aprofitament, fora de l’horari escolar, dels centres públics i el calendari escolar.
  8. La circulació i els serveis de mobilitat i la gestió del transport de viatgers municipal.
  9. La regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l’ocupació.
  10. La formulació i la gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible.
  11. La regulació i la gestió dels equipaments esportius i de lleure i promoció d’activitats.
  12. La regulació de l’establiment d’infraestructures de telecomunicacions i prestació de serveis de telecomunicacions.
  13. La regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les persones, dels serveis socials públics d’assistència primària i foment de les polítiques d’acolliment dels immigrants.
  14. La regulació, la gestió i la vigilància de les activitats i els usos que es porten a terme a les platges, als rius, als llacs i a la muntanya.
 3. La distribució de les responsabilitats administratives en les matèries a què fa referència l’apartat 2 entre les diverses administracions locals ha de tenir en compte llur capacitat de gestió i es regeix per les lleis aprovades pel Parlament, pel principi de subsidiarietat, d’acord amb el que estableix la Carta europea de l’autonomia local, pel principi de diferenciació, d’acord amb les característiques que presenta la realitat municipal, i pel principi de suficiència financera.
 4. La Generalitat ha de determinar i fixar els mecanismes per al finançament dels nous serveis derivats de l’ampliació de l’espai competencial dels governs locals.

ARTICLE 86. EL MUNICIPI I L’AUTONOMIA MUNICIPAL

 1. El municipi és l’ens local bàsic de l’organització territorial de Catalunya i el mitjà essencial de participació de la comunitat local en els afers públics.
 2. El govern i l’administració municipals corresponen a l’ajuntament, format per l’alcalde o alcaldessa i els regidors. S’han d’establir per llei els requisits que s’han de complir per a l’aplicació del règim de consell obert.
 3. Aquest Estatut garanteix al municipi l’autonomia per a l’exercici de les competències que té encomanades i la defensa dels interessos propis de la col·lectivitat que representa.
 4. Els actes i els acords adoptats pels municipis no poden ésser objecte de control d’oportunitat per cap altra administració.
 5. Correspon a la Generalitat el control de l’adequació a l’ordenament jurídic dels actes i els acords adoptats pels municipis i, si escau, la impugnació corresponent davant la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici de les accions que l’Estat pugui emprendre en defensa de les seves competències.
 6. Els regidors són elegits pels veïns dels municipis per mitjà de sufragi universal, igual, lliure, directe i secret.
 7. Les concentracions de població que dins d’un municipi formin nuclis separats es poden constituir en entitats municipals descentralitzades. La llei els ha de garantir la descentralització i la capacitat suficients per a portar a terme les activitats i prestar els serveis de llur competència.

Els articles 7, 25 i 27 de la LBRL la podeu consultar en el següent enllaç

Consell de Govern Municipal

Integrat per l’Alcaldessa i tots els membres de l’equip de govern.

Les sessions ordinàries del Consell de Govern Municipal, es convocaran amb caràcter ordinari dues sessions mensuals el primer i tercer dimarts de cada mes a les 20.00 hores.

També es podrà celebrar sessions extraordinàries quan així ho decideixi l’alcaldessa, a iniciativa pròpia o a petició dels membres, sempre que es representin, com a mínim, una quarta part dels membres de la Corporació.

Les consideracions del Consell de Govern Municipal no tindran caràcter preceptiu ni vinculant, ni donaran lloc a cap acte administratiu.