Publicacions al BOP

Exercici: 2024 Bop: 126-0 Edicte: 5586 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 4/2024
Exercici: 2024 Bop: 126-0 Edicte: 5585 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 101-0 Edicte: 4530 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a l'accés en propietat d'una plaça de tècnic/a d'administració general
Exercici: 2024 Bop: 99-0 Edicte: 4433 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d'examen
Exercici: 2024 Bop: 83-0 Edicte: 3718 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2024
Exercici: 2024 Bop: 73-0 Edicte: 2975 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2024 Bop: 66-0 Edicte: 2592 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació provisional de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d'examen
Exercici: 2024 Bop: 66-0 Edicte: 2590 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2024
Exercici: 2024 Bop: 61-0 Edicte: 2283 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida d'escombraries
Exercici: 2024 Bop: 55-0 Edicte: 2009 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 22, pel subministrament d'aigua potable