Publicacions al BOP

Exercici: 2024 Bop: 73-0 Edicte: 2975 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2024 Bop: 66-0 Edicte: 2592 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació provisional de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d'examen
Exercici: 2024 Bop: 66-0 Edicte: 2590 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2024
Exercici: 2024 Bop: 61-0 Edicte: 2283 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida d'escombraries
Exercici: 2024 Bop: 55-0 Edicte: 2009 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 22, pel subministrament d'aigua potable
Exercici: 2024 Bop: 24-0 Edicte: 679 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 16-0 Edicte: 322 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2024 Bop: 7-0 Edicte: 31 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació provisional de la modificació de diverses ordenances fiscals
Exercici: 2024 Bop: 5-0 Edicte: 11387 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació inicial de la modificació de la Relació de Llocs de Treball
Exercici: 2023 Bop: 244-0 Edicte: 11076 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2024