Pla de govern

 

Pla de Govern 2023-2027

El Pla de Govern per a la legislatura 2023-2027 recull un seguit de propostes viables i possibles de fer encaminades a millorar el municipi de Garrigàs. 

En l’àmbit dels serveis a les persones:

 • HABITATGE: Elaboració d’un Pla local d’habitatge, per definir estratègies i propostes a desenvolupar que fomentin l’assoliment del dret a l’habitatge digne a condicions assequibles. 
 • EDUCACIÓ: Treballar per disposar del servei de llar d’infants i implantar la segona hora d’acollida a l’escola. 
 • JOVENTUT:  Disposar de la figura del tècnic de joventut compartit, que reforci el servei d’espai Jove i CAU i el foment d’activitats intergeneracionals al municipi i a la Comarca. 
 • GENT GRAN: Crear la regidoria de la gent gran i un punt d’atenció presencial. 
 • SERVEIS BÀSICS: Vetllar per mantenir els serveis actuals de consultori mèdic, bar centre cívic, correus, i parades de venda ambulant. Instal·larem en un espai públic un punt de recollida de comandes. 
 • SERVEIS SOCIALS: Vetllar  per mantenir la qualitat en l’atenció i per fer arribar serveis adaptats a les necessitats demogràfiques i específiques de l’entorn rural.  
 • ESPORTS i LLEURE: Promocionar activitats i donar suport a les iniciatives que sorgeixin. 
 • EMPRESES I AUTÒNOMS:   Donar suport al teixit empresarial i les activitats agràries.  Crear la regidoria d’emprenedoria i un punt d’atenció presencial. 
 • ACTIVITATS CULTURALS : Continuarem donant suport  a les Entitats i iniciatives existents, festes tradicionals i cultura catalana, fomentant la participació ciutadana i la creació de noves iniciatives.
 • SUBVENCIONS: Mantindrem la política de subvencions, ajudes i bonificacions, prioritàriament a les famílies, l’escola rural, l’habitge accessible i  la sostenibilitat (eficiència energètica i energies renovables) 

 En l’àmbit del medi ambient, la mobilitat i la seguretat : 

 • CANVI CLIMÀTIC: Implementarem les mesures concretes d’adaptació als impactes del canvi climàtic en la zona del Terraprims,  recollides al PAESC de Garrigàs, d’acord amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) establerts les Nacions Unides per al 2030. 

Continuarem treballant per:

 • Fer arribar la fibra òptica als disseminats 
 • La construcció de la rotonda d’accés N-II 
 • Instal·lació de càmeres lectores matricula als accessos principals 
 • Crear places d’aparcament als nuclis, conservant la qualitat  paisatgística i urbana de l’entorn.  
 • Projecte d’actuació sobre els carrers principals de Garrigàs, que inclou camí escolar segur, seguretat viària per vianants i bicis, reordenació i disseny viari,  vehicle elèctric i punt de recàrrega.  
 • Construcció de la Via verda que connecta Arenys d’Empordà i Garrigàs 
 • Execució del projecte de pavimentació del nucli de Tonyà i accés a l’Estanyet  
 • Arranjament i recuperació de camins públics rurals 
 • Manteniment de les franges forestals 
 • Pavimentació nucli d’Ermedàs  
 • Projecte d’adequació de l’entorn de la Font de Vilajoan 
 • La retirada de la línia 132 KW de Red Elèctrica. 

Referent als edificis i Serveis públics :  

ESCOLA:  

 • Millores en la climatització dels espais.  
 • Millores per a la seguretat viària en la zona d’accés
 • Escollirem nom per la nostra escola a través d’un procés participatiu. 
 • Treballarem per ampliar l’edifici per acollir el servei de Llar d’Infants.

CENTRE CÍVIC: L’edifici del Centre Cívic requerix actuacions per millorar l’accessibilitat, les instal.lacions, la seguretat i la sostenibilitat de tot el conjunt. Això implica retirar l’actual teulada de fibrociment vell, millorar els tancaments i els accessos. Si se’ns adjudica la subvenció presentada al fons Next Generation EU Programa DUS 5000, la nova teulada acollirà una instal.lació solar i bateries per cobrir la demanada pública global, actuacions que es duran a terme de manera integral i a curt termini. Si no és així, l’excecució es farà per fases.

ZONA D’EQUIPAMENTS. Volem ampliar l’espai públic actual per permetre:

 • Disposar d’un local pels serveis d’espai Jove i CAU 
 • Crear nous equipaments esportius
 • Tenir un nou magatzem municipal 
 • Millorar l’accessibilitat per a persones i vehicles 

GESTIÓ DE RESIDUS: Continuarem treballant per resoldre la titularitat de la parcel·la i continuar amb el projecte de construcció d’una nova minideixalleria. Subtituïrem els contenidors de rebuig per sistemes més eficients i sostenibles. 

CEMENTIRI DE GARRIGÀS: Executar el projecte de millores de la zona d’enjardinament,  nou columbari i eliminació de barreres arquitectòniques.  

ESGLÈSIA DE SANT MIQUEL: Continuar amb la tasca engegada amb el Bisbat de Girona, pel desplegament del projecte de millores a l’espai públic de l’entorn i la seva accessibilitat. 

XARXA DE SANEJAMENT: Iniciarem la redacció dels projectes de les noves depuradores del municipi de Garrigàs, amb el finançament de l’Agència Catalana de l’Aigua i el suport tècnic del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

XARXA D’AIGUA POTABLE: Continuar amb la política de millores tècniques a la xarxa municipal per evitar pèrdues i garantir la qualitat i sostenibilitat del subministrament. 

 PROCÉS PARTICIPATIU

L’ajuntament disposa d’edificis i espais de titularitat pública, actualment infrautilitzats i proposem realitzar un pla de participació per dissenyar conjuntament la seva finalitat: 

 • – Casa del mestre d’Arenys  
 • – Antic ajuntament  
 • – L’hort de cal Flequer 

 


Pla de Govern 2019-2023

Des d’aquí podeu consultar el Pla de Govern amb les propostes encaminades a millorar el municipi de Garrigàs

El teixit associatiu i empresarial, junts configuren la riquesa d’un poble i la maduresa d’una societat, per això posem especial atenció en donar suport a totes aquelles iniciatives que vetllen pel bé comú:

 • Potenciar les festes locals i activitats culturals del municipi.
 • Donar suport al teixit associatiu.
 • Promocionar i donar suport al naixement d’iniciatives.
 • Promocionar el voluntariat.
 • Posar els espais públics al servei del desenvolupament i suport logístic per l’inici d’activitats econòmiques.
 • Exempció de taxes de llicència d’obertura de noves activitats econòmiques, per empreses de menys de 5 treballadors.
 • Difusió i promoció del teixit empresarial.
 • Vetllar per les activitats agràries.

En un territori tan extens com el nostre municipi i configurat per diversos nuclis, els reptes d’accessibilitat són grans, i per això hi destinarem els màxims esforços i cercarem les aliances possibles per desplegar obres i iniciatives que millorin la qualitat de vida al municipi:

 • Trasllat de l’ajuntament a l’edifici 1 d’octubre.
 • Treballarem per fer arribar la fibra òptica a tot el municipi i millorar la cobertura mòbil.
 • Millora de la carretera GIV-6226 de Garrigàs a Arenys.
 • Pavimentació de carrers i canalització de les aigües pluvials als nuclis de Tonyà i Ermedàs.
 • Millora en els sistema de canalització de les aigües pluvials als carrers de Vilajoan.
 • Ampliar les places de pàrquing al nucli de Garrigàs.
 • Actualització i millora de l’actual web municipal.
 • Millorar l’accés est al nucli de Garrigàs.
 • Eliminació de barreres arquitectòniques.
 • Mantenir les ajudes per l’eliminació de barreres a la llar, el transport per jubilats, pensionistes i persones en risc d’exclusió.

Un poble és la seva gent, el seu entorn, el paisatge i totes aquelles activitats i serveis que es puguin compartir, per això posem especial atenció en tots aquests punts:

 • Vetllar pel servei de consultori mèdic local.
 • Vetllar per l’escola i els serveis auxiliars de suport.
 • Promocionar el servei de casals infantils en període de vacances escolars.
 • Mantenir i promocionar el servei La llar destinat a les persones grans.
 • Suport al desplegament d’activitats i serveis en benefici de la infància i les seves famílies, a través d’ajuts i subvencions.
 • Facilitar i promoure iniciatives lligades a l’esport i la salut.
 • Ajuts socials i vetllar pel desplegament de serveis de suport a la dependència.
 • Facilitar processos de participació de la ciutadania.

És obligació del consistori vetllar pel bon estat de conservació dels equipaments, camins i serveis del municipi, alhora que ha de vetllar pel compliment de les normatives, els drets i deures de la ciutadania:

 • Redactar una ordenança que reguli la tinença d’animals domèstics i promocionar campanyes de sensibilització.
 • Mantenir les actuacions necessàries per controlar plagues.
 • Arranjament de carrers i camins.
 • Mantenir la subvenció anual per l’arranjament i pintura de façanes.
 • Actuacions de millora i sanejament del cementiri de Garrigàs.
 • Millores al CEIP de Garrigàs, última fase de millores d’accessibilitat i seguretat.
 • Treballar amb el Departament d’Interior, per disposar de càmeres lectores de matrícules a les principals entrades del municipi, per millorar la seguretat.
 • Desplegar uns itineraris segurs per a vianants i ciclistes.
 • Reforçar la il·luminació pública a les entrades dels pobles.

Al 2025 haurem de reciclar el 55% de la nostra brossa, actualment a Garrigàs arribem al 21,6%, pel que aquest serà un objectiu prioritari en la propera legislatura, per això ens enfoquem a desplegar un seguit de mesures, que amb l’ajuda de tots vosaltres, faran possible aconseguir-ho:

 • Projecte de transformar l’actual zona d’aportació de residus en una mini deixalleria municipal.
 • Millorar la recollida selectiva i activar la recollida orgànica buscant un model sostenible i mancomunat.
 • Promocionar campanyes de sensibilització i implicació de la ciutadania, pel bon reciclatge i l’abaratiment de costos pel conjunt.
 • Crear una línia de subvenció per promocionar actuacions d’ecoeficiència a les llars.
 • Vetllar pel compliment del conveni amb Red Eléctrica, per la retirada de la línia 132.
 • Estudi i millora dels sistemes de sanejament als diferents nuclis, projecte per aixecar la planimetria i inventari del sanejament a tots els nuclis amb conveni amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Revisió del Pla de Govern 2019-2023

El govern ha assolit el 80% de les propostes del Pla de Govern fixat a l’inici del mandat. A continuació trobareu un resum de les actuacions més rellevants realitzades durant la legislatura 2019-2023

INVERSIONS REALITZADES per valor de 1,4 milions d’euros, de les quals un 87% han estat subvencionades 

 • Arribada de la fibra òptica. 
 • Pavimentació de carrers 
 • Millores a la xarxa d’abastament d’aigua potable. 
 • Millores als edificis de l’escola, piscina i cementiris. 
 • Millora a la zona d’equipaments i pista poliesportiva. 
 • Eliminació de barreres arquitectòniques. 
 • Trasllat de l’ajuntament. 
 • Arranjament i recuperació de camins públics rurals. 
 • Millores als espais d’enjardinament.  
 • Canvis de contenidors de selectiva. 

 POSADA EN FUNCIONAMENT DE NOUS SERVEIS 

 • Consolidació de la Llar 
 • Naixement de l’Espai Jove i CAU 
 • Suport i foment de les activitats culturals i les iniciatives populars 
 • Incorporació de la figura de l’agutzil 
 • Atenció al públic de l’ajuntament presencial i de dilluns a divendres. 
 • Facilitar l’arribada de la parada setmanal de fruita i peix fresc. 

 SOSTENIBILITAT 

 • Dues instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques als edificis públics. 
 • Canvis a lluminàries led i nous punts de llum als tancats de contenidors. 
 • Pla de Participació per a fomentar iniciatives pel canvi energètic. 
 • Nous contenidors de selectiva 

 MILLORA CONTINUA 

 • Per quart any consecutiu s’ha aconseguit el segell Infoparticipa, que reconeix la qualitat i transparència de l’Ajuntament de Garrigàs. 
 • Ens hem adherit al projecte Viles Florides, per millorar cada dia més el nostres nuclis. 
 • Ens hem adherit al Consorci de les Vies Verdes, per connectar, transformar i fer més accessibles els camins naturals.