Pla de govern 2019-2023

Des d’aquí podeu consultar el Pla de Govern amb les propostes encaminades a millorar el municipi de Garrigàs

El teixit associatiu i empresarial, junts configuren la riquesa d’un poble i la maduresa d’una societat, per això posem especial atenció en donar suport a totes aquelles iniciatives que vetllen pel bé comú:

 • Potenciar les festes locals i activitats culturals del municipi.
 • Donar suport al teixit associatiu.
 • Promocionar i donar suport al naixement d’iniciatives.
 • Promocionar el voluntariat.
 • Posar els espais públics al servei del desenvolupament i suport logístic per l’inici d’activitats econòmiques.
 • Exempció de taxes de llicència d’obertura de noves activitats econòmiques, per empreses de menys de 5 treballadors.
 • Difusió i promoció del teixit empresarial.
 • Vetllar per les activitats agràries.

En un territori tan extens com el nostre municipi i configurat per diversos nuclis, els reptes d’accessibilitat són grans, i per això hi destinarem els màxims esforços i cercarem les aliances possibles per desplegar obres i iniciatives que millorin la qualitat de vida al municipi:

 • Trasllat de l’ajuntament a l’edifici 1 d’octubre.
 • Treballarem per fer arribar la fibra òptica a tot el municipi i millorar la cobertura mòbil.
 • Millora de la carretera GIV-6226 de Garrigàs a Arenys.
 • Pavimentació de carrers i canalització de les aigües pluvials als nuclis de Tonyà i Ermedàs.
 • Millora en els sistema de canalització de les aigües pluvials als carrers de Vilajoan.
 • Ampliar les places de pàrquing al nucli de Garrigàs.
 • Actualització i millora de l’actual web municipal.
 • Millorar l’accés est al nucli de Garrigàs.
 • Eliminació de barreres arquitectòniques.
 • Mantenir les ajudes per l’eliminació de barreres a la llar, el transport per jubilats, pensionistes i persones en risc d’exclusió.

Un poble és la seva gent, el seu entorn, el paisatge i totes aquelles activitats i serveis que es puguin compartir, per això posem especial atenció en tots aquests punts:

 • Vetllar pel servei de consultori mèdic local.
 • Vetllar per l’escola i els serveis auxiliars de suport.
 • Promocionar el servei de casals infantils en període de vacances escolars.
 • Mantenir i promocionar el servei La llar destinat a les persones grans.
 • Suport al desplegament d’activitats i serveis en benefici de la infància i les seves famílies, a través d’ajuts i subvencions.
 • Facilitar i promoure iniciatives lligades a l’esport i la salut.
 • Ajuts socials i vetllar pel desplegament de serveis de suport a la dependència.
 • Facilitar processos de participació de la ciutadania.

És obligació del consistori vetllar pel bon estat de conservació dels equipaments, camins i serveis del municipi, alhora que ha de vetllar pel compliment de les normatives, els drets i deures de la ciutadania:

 • Redactar una ordenança que reguli la tinença d’animals domèstics i promocionar campanyes de sensibilització.
 • Mantenir les actuacions necessàries per controlar plagues.
 • Arranjament de carrers i camins.
 • Mantenir la subvenció anual per l’arranjament i pintura de façanes.
 • Actuacions de millora i sanejament del cementiri de Garrigàs.
 • Millores al CEIP de Garrigàs, última fase de millores d’accessibilitat i seguretat.
 • Treballar amb el Departament d’Interior, per disposar de càmeres lectores de matrícules a les principals entrades del municipi, per millorar la seguretat.
 • Desplegar uns itineraris segurs per a vianants i ciclistes.
 • Reforçar la il·luminació pública a les entrades dels pobles.

Al 2025 haurem de reciclar el 55% de la nostra brossa, actualment a Garrigàs arribem al 21,6%, pel que aquest serà un objectiu prioritari en la propera legislatura, per això ens enfoquem a desplegar un seguit de mesures, que amb l’ajuda de tots vosaltres, faran possible aconseguir-ho:

 • Projecte de transformar l’actual zona d’aportació de residus en una mini deixalleria municipal.
 • Millorar la recollida selectiva i activar la recollida orgànica buscant un model sostenible i mancomunat.
 • Promocionar campanyes de sensibilització i implicació de la ciutadania, pel bon reciclatge i l’abaratiment de costos pel conjunt.
 • Crear una línia de subvenció per promocionar actuacions d’ecoeficiència a les llars.
 • Vetllar pel compliment del conveni amb Red Eléctrica, per la retirada de la línia 132.
 • Estudi i millora dels sistemes de sanejament als diferents nuclis, projecte per aixecar la planimetria i inventari del sanejament a tots els nuclis amb conveni amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).